อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อัตลักษณ์ :: ตรงต่อเวลา เป็นพี่น้องกัน บริการด้วยใจ

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา

ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 รายการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สิทธิประโยชน์

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จ้างปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จ้างปีงบประมาณ 2560

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก

สำเนา สธ 0217/ว 3001

เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561

การเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วม

ประกาศเจตนารมณ์

ลำดับที่ชื่อโครงการรายละเอียดหมายเหตุ
1 ตารางแสดงวงเงิแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่งดาวนโหลด-
2 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561ดาวนโหลด-
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงบประมาณ 61)ดาวนโหลด-
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ)ดาวนโหลด-
5จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันฯ ดาวนโหลด-
6จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...ดาวนโหลด-
7จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไปดาวนโหลด-
8จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ดาวนโหลด-
9จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินดาวนโหลด-
10จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ป่วยในดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่เรื่องรายละเอียดหมายเหตุ
1แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวนโหลด-
2รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวนโหลด-
3รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวนโหลด-
4รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวนโหลด-
ลำดับที่ชื่อเอกสารรายละเอียดหมายเหตุ
1แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ /การซ่อมทั่วไปดาวนโหลด-
ลำดับที่วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ)ไฟล์หมายเหตุ
1รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่2-2562ดาวนโหลด-
2รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2562ดาวนโหลด-
3รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่3-2561ดาวนโหลด-
4รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่4-2560ดาวนโหลด-
5รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่3-2560ดาวนโหลด-
6รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่2-2560ดาวนโหลด-
7 รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2560ดาวนโหลด-
8รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่ 2-2559ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่วันที่ประชุม(ประจำเดือน)ไฟล์หมายเหตุ
1พฤศจิกายน 2560ดาวนโหลด-
2กรกฎาคม 2560ดาวนโหลด-
3พฤษภาคม 2560ดาวนโหลด-
4เมษายน 2560ดาวนโหลด-
5มีนาคม 2560ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม

ตารางการให้บริการคลินิค

โปรแกรมต่าง ๆ

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา