อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อัตลักษณ์ :: ตรงต่อเวลา เป็นพี่น้องกัน บริการด้วยใจ

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต.....

การส่งใบแสดงความจำนงขอศึกษา

และฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไป...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน...

รูปภาพกิจกรรม

ลำดับที่ชื่อโครงการรายละเอียดหมายเหตุ
1จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันฯ ดาวนโหลด-
2จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...ดาวนโหลด-
3จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไปดาวนโหลด-
4จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ดาวนโหลด-
5จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินดาวนโหลด-
6จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ป่วยในดาวนโหลด-
7จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แพทย์แผนไทย ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่ตำแหน่งรายละเอียดหมายเหตุ
1no data--
ลำดับที่ชื่อเอกสารรายละเอียดหมายเหตุ
1แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการดาวนโหลด-
ลำดับที่วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ)ไฟล์หมายเหตุ
1รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่4-2560ดาวนโหลด-
1รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่3-2560ดาวนโหลด-
2รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่2-2560ดาวนโหลด-
3 รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2560ดาวนโหลด-
4รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่ 2-2559ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่วันที่ประชุม(ประจำเดือน)ไฟล์หมายเหตุ
1กรกฎาคม 2560ดาวนโหลด-
2พฤษภาคม 2560ดาวนโหลด-
3เมษายน 2560ดาวนโหลด-
4มีนาคม 2560ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม

โปรแกรมต่าง

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา