อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อัตลักษณ์ :: ตรงต่อเวลา เป็นพี่น้องกัน บริการด้วยใจ

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จ้างปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จ้างปีงบประมาณ 2560

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก

สำเนา สธ 0217/ว 3001

เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561

การเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วม

ประกาศเจตนารมณ์

แผนการเสนอเพื่อพิจารณาใช้งบลงทุนปี 2561

ผลการพิจารณาอนุมัติแผนการใช้งบลงทุนปี 2561

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

แนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะพ้อ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงบประมารณ 61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 วิชา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ที่แนบไว้


แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต.....

การส่งใบแสดงความจำนงขอศึกษา

และฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ..

จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไป...

รูปภาพกิจกรรม

ลำดับที่ชื่อโครงการรายละเอียดหมายเหตุ
1 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561ดาวนโหลด-
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงบประมาณ 61)ดาวนโหลด-
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ)ดาวนโหลด-
4จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันฯ ดาวนโหลด-
5จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...ดาวนโหลด-
6จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไปดาวนโหลด-
7จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ดาวนโหลด-
8จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินดาวนโหลด-
9จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ป่วยในดาวนโหลด-
10จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แพทย์แผนไทย ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่เรื่องรายละเอียดหมายเหตุ
1รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวนโหลด-
2รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวนโหลด-
3รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวนโหลด-
ลำดับที่ชื่อเอกสารรายละเอียดหมายเหตุ
1แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการดาวนโหลด-
ลำดับที่วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ)ไฟล์หมายเหตุ
1รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่4-2560ดาวนโหลด-
1รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่3-2560ดาวนโหลด-
2รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่2-2560ดาวนโหลด-
3 รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2560ดาวนโหลด-
4รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่ 2-2559ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่วันที่ประชุม(ประจำเดือน)ไฟล์หมายเหตุ
1พฤศจิกายน 2560ดาวนโหลด-
2กรกฎาคม 2560ดาวนโหลด-
3พฤษภาคม 2560ดาวนโหลด-
4เมษายน 2560ดาวนโหลด-
5มีนาคม 2560ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม

โปรแกรมต่าง ๆ

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา