อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับปรุงกลุ่มงานผู้ป่วยนอก

รายงานผลราคากลางจ้างปรับปรุงกลุ่มงานผู้ป่วยนอก

ประกาศเผยแพร่แผน
โครงการจ้างปรับปรุงกลุ่มงานผู้ป่วยนอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการ

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ผู้รับบริการ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
[ผู้ช่วยพยาบาล]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
[ผู้ช่วยพยาบาล]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

...

ผลงานด้านคุณภาพ ของ CUP กะพ้อ

ที่ ชื่อผลงาน Download
1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
2 การรับประทานอินทผลัมต่อการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
3 ผลของ A KAPHO program ต่อการลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเชิงรุก
4 ผลของการจูงใจจากผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน
5 ผลของการใช้โปรแกรม CS in kapho
6 ผลของการสอนโดยใช้สื่อแบบผสมผสานต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
7 ระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
8 A KAPHO full paper
9 ACLS
10 การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยา
11 ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทของชาวไทยมุสลิม
12 ผลการรักษาทางการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดไหล่ต่อการทดแทนการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDS
13 ผลของฉลากยาภาษามลายูและสัญลักษณ์
14 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยStroke
15 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง

รูปภาพกิจกรรม

ลำดับที่ชื่อโครงการรายละเอียดหมายเหตุ
1 ตารางแสดงวงเงิแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่งดาวนโหลด-
2 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561ดาวนโหลด-
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงบประมาณ 61)ดาวนโหลด-
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ)ดาวนโหลด-
5จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันฯ ดาวนโหลด-
6จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...ดาวนโหลด-
7จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไปดาวนโหลด-
8จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ดาวนโหลด-
9จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินดาวนโหลด-
10จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ป่วยในดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่เรื่องรายละเอียดหมายเหตุ
1แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวนโหลด-
2รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวนโหลด-
3รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวนโหลด-
4รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวนโหลด-
ลำดับที่ชื่อเอกสารรายละเอียดหมายเหตุ
1แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ /การซ่อมทั่วไปดาวนโหลด-
ลำดับที่วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ)ไฟล์หมายเหตุ
1รายงานการะชุม-คปสอ.ก.พ.65-ครั้งที่-6ดาวนโหลด-
2รายงานการะชุม-คปสอ.ก.พ.65-ครั้งที่-5ดาวนโหลด-
3รายงานการะชุม-คปสอ เดือนเมษายน 2565-ครั้งที่-4ดาวนโหลด-
4รายงานการประชุมคปสอ.เดือน มีนาคม 2565ดาวนโหลด-
5รายงานการประชุมคปสอ.เดือน มกราคม 2565ดาวนโหลด-
6รายงานการประชุมคปสอ.เดือน กุมภาพันธ์-2564ดาวนโหลด-
7รายงานการประชุมคปสอ.เดือน ธันวาคม-2563ดาวนโหลด-
8รายงานการประชุมคปสอ.เดือน ตุลาคม-2563ดาวนโหลด-
9รายงานการประชุมคปสอ.เดือน กรกฏาคม-2563ดาวนโหลด-
10รายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่2-2562ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่วันที่ประชุม(ประจำเดือน)ไฟล์หมายเหตุ
1มกราคม 2565ดาวนโหลด-
2มกราคม 2564ดาวนโหลด-
3พฤศจิกายน 2563ดาวนโหลด-
4กุมภาพันธ์ 2563ดาวนโหลด-
5ตุลาคม 2562ดาวนโหลด-
6พฤศจิกายน 2560ดาวนโหลด-
7กรกฎาคม 2560ดาวนโหลด-
8พฤษภาคม 2560ดาวนโหลด-
9เมษายน 2560ดาวนโหลด-
10มีนาคม 2560ดาวนโหลด-
ดูเพิ่มเติม

ตารางการให้บริการคลินิค

โปรแกรมสำหรับประชาชน

ระบบ Back Office

ระบบสารสนเทศสุขภาพ

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา