อัสลามูอาลัยกุมครับ, ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอด
โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม/onepage

ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่ ชื่อโครงการ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ตารางแสดงวงเงิแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง ดาวนโหลด -
2 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561 ดาวนโหลด -
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงบประมาณ 61) ดาวนโหลด -
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ) ดาวนโหลด -
5 จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันฯ ดาวนโหลด -
6 จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์... ดาวนโหลด -
7 จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการทั่วไป ดาวนโหลด -
8 จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นวก.สาธารณสุข ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ ดาวนโหลด -
9 จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดาวนโหลด -
10 จ้างเหมาบุคคลนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล งานผู้ป่วยใน ดาวนโหลด -
ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ
1 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวนโหลด -
2 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวนโหลด -
3 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวนโหลด -
4 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวนโหลด -
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร รายละเอียด หมายเหตุ
1 แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ /การซ่อมทั่วไป ดาวนโหลด -
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รพ.กะพ้อ 2567.pdf ดูเพิ่มเติม -
ดูเพิ่มเติม
ลำดับที่ วันที่ประชมุ (คปสอ.กะพ้อ) ไฟล์ หมายเหตุ
1 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่ 2/2567 ดาวนโหลด -
2 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่ 1/2567 ดาวนโหลด -
3 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-6/2566 ดาวนโหลด -
4 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-7/2566 ดาวนโหลด -
5 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-6/2566 ดาวนโหลด -
6 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-5/2566 ดาวนโหลด -
7 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-4/2566 ดาวนโหลด -
8 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-3/2566 ดาวนโหลด -
9 รายงานการะชุม-คปสอ.ครั้งที่-1/2566 ดาวนโหลด -
ลำดับที่ วันที่ประชุม(ประจำเดือน) ไฟล์ หมายเหตุ
1 มกราคม 2565 ดาวนโหลด -
2 มกราคม 2564 ดาวนโหลด -
3 พฤศจิกายน 2563 ดาวนโหลด -
4 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวนโหลด -
5 ตุลาคม 2562 ดาวนโหลด -
6 พฤศจิกายน 2560 ดาวนโหลด -
7 กรกฎาคม 2560 ดาวนโหลด -
8 พฤษภาคม 2560 ดาวนโหลด -
9 เมษายน 2560 ดาวนโหลด -
10 มีนาคม 2560 ดาวนโหลด -
ดูเพิ่มเติม

ตารางการให้บริการคลินิค

โปรแกรมสำหรับประชาชน

ระบบ Back Office

ระบบสารสนเทศสุขภาพ

โรงพยาบาลกะพ้อ
Kapho Hospital

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230
โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142
E-mail : saraban@hoskapho.com
Line ID : @539adywx

ติดต่อเรา