เกี่ยวกับ รพ.กะพ้อ

โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง โดยยกระดับมาจากสถานีอนามัยตำบลกะรุบี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอกะพ้อ ในช่วงแรกมีสถานะเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และ ใช้สถานีอนามัยตำบลกะรุบี เป็นสถานที่ดำเนินการ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ณ สถานที่ตรงข้ามกับสถานที่เดิม ในปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านแล้วเสร็จเปิดดำเนินการเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2540 หลังจากเปิดให้บริการมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น ในปี 2552-2553 มีอัตราครองเตียงเป็น 130.93 และ126.78 จึงได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงในปี 2553 แต่เปิดบริการจริงในวันที่ 9 เมษายน 2554

วิสัยทัศน์ (vision)

โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ศรัทธาของชุมชนและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ค่านิยม (values)

ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นพัฒนา เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ (mission)

- เสริมสร้างการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
- บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อนำไปสู่สุขภาวะของประชาชน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีจิตสำนึกที่ดีและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน

โรงพยาบาลกะพ้อ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 - ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ และพื้นที่ใกล้เคียง
2 - กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3 - ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
4 - พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ และพื้นที่ใกล้เคียง
5 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง โรงพยาบาลกะพ้อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา