เกี่ยวกับ รพ.กะพ้อ

โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง โดยยกระดับมาจากสถานีอนามัยตำบลกะรุบี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอกะพ้อ ในช่วงแรกมีสถานะเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และ ใช้สถานีอนามัยตำบลกะรุบี เป็นสถานที่ดำเนินการ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ณ สถานที่ตรงข้ามกับสถานที่เดิม ในปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านแล้วเสร็จเปิดดำเนินการเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2540 หลังจากเปิดให้บริการมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น ในปี 2552-2553 มีอัตราครองเตียงเป็น 130.93 และ126.78 จึงได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงในปี 2553 แต่เปิดบริการจริงในวันที่ 9 เมษายน 2554

วิสัยทัศน์ (vision)

เครือข่ายบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่เป็นเลิศภายในปี 2565
1.เสริมสร้างการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน
2.จัดระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่ายโดยใช้งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3.ส่งเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการจัดการสุขภาพ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยใช้หลักการศาสนา
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ค่านิยม (values)

ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นพัฒนา เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ (mission)

- เสริมสร้างการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
- บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อนำไปสู่สุขภาวะของประชาชน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีจิตสำนึกที่ดีและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลกะพ้อ

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มิถุนายน 2560 ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ข้อที่ 21 ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอ
(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ
(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบอำนาจ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

ที่ตั้ง โรงพยาบาลกะพ้อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โรงพยาบาลกะพ้อ

รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตานี 94230 โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142

ติดต่อเรา